eic

บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์  (EIC) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 ดังนี้

 

 

มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัดและนำเสนอเรื่องการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดียจำกัด เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/60 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 ก.ค. 60 ซึ่งเป็นวาระที่เลื่อนออกมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท ไม่สามารถจัดทำรายงานความเห็น นาเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ ได้ทันตามกำหนดโดยบัดนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่า บริษัทฯ ต้องเร่งหาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ รวมถึง เพื่อเป็นการ ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท เนื่องจากปัจจุบัรบริษัทฯมีแหล่งที่มาของรายได้เพียง1ธุรกิจจาก การลงทุนหลักในบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นช่วงขาลงและไม่สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งน้ี ในการดำเนินการกังกล่าวเป็นการดำเนินการที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯเป็นสำคัญและนอกจากน้ี ที่ประชุมพิจารณาแล้าว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อมู ที่เพียงพอเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนได้รับทราบและ เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสิ่งที่บริษัทฯ ต้องประสบปัญหาอยู่นอกจากนี้จากการเจรจากับผู้ขาย ยินยอมขยายระยะเวลาในการซื้อขายหุ้นบริษัทส.ธนา มีเดีย จำกัด จากเดิม “ภายในวัน ที่ 31 พ.ค. 60 ภายหลังได้รับอนุมัติเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว” เป็น “ภายในวันท่ี 31 ส.ค. 60 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว”

 

 

มีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/60 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60ในเรื่องของการลดทุน เพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี4 (EIC-W4)

 

 

มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถืออหุ้น พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,485,294,461บาท เป็น 907,671,015 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 577,623,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

 

 

มีมติอนุมัติละเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 907,671,015บาทเป็น6,271,362,692บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,271,362,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

 

 

มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 5,363,691,677 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,502,517,315 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดเสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งในราคาหุ้นละ 0.15 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,556,674,362 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทคร้ังที่4 (EIC-W4) โดยหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 9 หุ้นเพิ่มทุน ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ0 บาท ทั้งน้ีใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาท  รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 304,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คร้ังที่ 2 (EIC-W2) จำนวน 280,000,000 หุ้นและ (2)  การปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ใบวำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทคร้ังที่ 3 (EIC-W3) จำนวน 24,500,000 หุ้น

 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/60 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) (Record Date) ในวันที่ 3 ก.ค. 60 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/60 และเพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 4  ก.ค. 60

 

 

โดยมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่1/60 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต สร้างแหล่งรายได้ใหม่จากธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและทำการศึกษาถึงรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น