1B98E86C-98C6-46A0-B1F2-47D920026B6E

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM BANK) ต้อนรับวิทยากรในงานสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออก SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมมูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ เพื่อนำไปใช้ทดลองซื้อ FX Options กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ