E137142C-5E00-4BB3-A82E-7D8C57F615C3

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมงานโครงการ TAP Economic หัวข้อ "EXIM - SME Mobile Clinic" จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล (กลาง) รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้  EXIM BANK ร่วมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งทางด้านการเงิน การตลาดและการผลิต รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุน SMEs ให้สามารถขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561