8FDE0A1E-C66F-42AA-82D7-65BC32269A28

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ” ครั้งที่ 4 : ภาคกลาง กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ EXIM BANK และศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และมายเซ็ตการประกอบการให้แก่ครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษา รวมทั้งริเริ่มแนวทางการวางกรอบการสร้าง Startup Club ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้