50887575-7154-4B1E-B541-4B64E94A5AF3

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ขวาสุด) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารร่วมทางฝันของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 พร้อมรับมอบเกียรติบัตรจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 900,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าวสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ของผู้พิการสำหรับนำไปประกอบอาชีพต่อไป