76D64B25-6857-4601-BD32-2E11022CCDA3

EXIM BANK ร่วมกับสปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกไทยโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเสริมสภาพคล่องให้ผู้มีศักยภาพที่จะรักษาการจ้างงานรวมทั้งเพิ่มค่าจ้างแรงงานได้มากขึ้นนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับสินค้าไทยตามมาตรฐานสากลโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) เปิดเผยว่าEXIM BANK เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจ้างงานในสถานประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนของการส่งออกไทยโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมจึงดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม(สปส.) โดยออกบริการใหม่สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะรักษาการจ้างงานรวมทั้งเพิ่มค่าจ้างแรงงานได้มากขึ้นช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจสามารถผลิตหรือส่งออกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสปส. ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ระยะกลางและระยะยาวสูงสุด15 ล้านบาทแบ่งเป็น1. “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงานSerie 1 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)” เงินกู้ระยะเวลา3 ปีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันปีที่1-3 อยู่ที่3% ต่อปี2. “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงานSerie 2 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)” เงินกู้ระยะเวลา7 ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1-3 อยู่ที่3% ต่อปีปีที่4-7 อยู่ที่5% ต่อปีระยะเวลาอนุมัติบริการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30 ธันวาคม2562 เป้าหมายอนุมัติวงเงินรวม2,500 ล้านบาท 

“EXIM BANK เดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอันจะนำไปสู่มาตรฐานสินค้าไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของEXIM BANK ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการลงทุนระหว่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืนนายพิศิษฐ์กล่าว