7342850F-E7E1-4E02-9D4C-E14AF8E94EC5

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายเอียน เกทส์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการพอร์ตการลงทุน องค์กรสนับสนุนการเงินและการรับประกันการส่งออกของออสเตรเลีย และนางสาวจิออน ยี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุม AEBF Technical Working Group ครั้งที่ 24 ซึ่ง EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีสมาชิกจากหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคเอเชียที่ทำหน้าที่สนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ตุรกี เวียดนาม และไทย เพื่อร่วมกันกำหนดหัวข้อสำหรับการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย (AEBF Annual Meeting) ครั้งที่ 24 ซึ่ง EXIM BANK จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้การค้าและการลงทุนในเอเชียเติบโตอย่างยั่งยืน