EXIM_Dr.Chansit

EXIM BANK แต่งตั้ง ดร.ชาญสิทธิ์ สิริธนาโชติ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นฝ่ายงานใหม่ที่ตั้งขึ้นในปี 60 เพื่อออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงาน นวัตกรรม และประเมินคุณภาพองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 60 เป็นต้นไป