glandrt

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด  ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าภายในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 60 ด้วยมูลค่า 4,997.69 ล้านบาท  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GLANDRT