ดร สันติ-1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์(GLANDRT) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าภายในโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่า 4,997.69 ล้านบาท  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าGLANDRT

 

 

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (GLANDRT) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GLANDRT” ในวันที่ 21 เม.ย. 60 นี้

 

 

GLANDRT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้มีอุปการคุณของกลุ่ม บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GLAND) และผู้จัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 60 และเสนอขายต่อกลุ่มบริษัทGLAND และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 7 และ 10-11 เม.ย. 60 รวมจำนวน 499.77 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 4,997.69 ล้านบาท โดยมีบริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี บมจ. ธ. กรุงไทย และ บมจ. ธ. ไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์

 

 

GLANDRT ลงทุนในสิทธิการเช่าส่วนอาคารสำนักงานของโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และโครงการยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็นระยะเวลา 17 ปี 7 เดือน ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีพื้นที่ให้เช่าทั้งส่วนของสำนักงาน ห้องประชุมและพื้นที่ส่วนกลางที่เกี่ยวเนื่องประมาณ 126,173 ตารางเมตร โดยมีผู้เช่าทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ มีอัตราการเช่าประมาณ 98%

 

 

ด้านพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า GLANDRT ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานเกรด B+ ถึง A ตั้งอยู่บนบริเวณหัวมุมถนนพระราม 9 ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถเชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสาย และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จึงทำให้มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัท GLAND ซึ่งมีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ จึงเชื่อว่า GLANDRTจะช่วยเพิ่มมูลค่าของการลงทุน และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

 

 

GLANDRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยหลังIPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ GLANDRT3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์  ถือหน่วยทรัสต์ 15% บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันชีวิต ถือหน่วยทรัสต์รายละ 3.40%และ บมจ. ทิพยประกันชีวิต ถือหน่วยทรัสต์ 3.00%