รวม 1

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้รับรางวัล TPM : Total Productive Maintenance & Management (โครงการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม) จากสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Management) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง IRPC ได้ดำเนินระบบ TPM มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายการดำเนินงานไปสู่ทุกโรงงานในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ทำให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และปิโตรเลียมแท็งค์ฟาร์ม 2. โรงงานโอเลฟินส์ โรงงานอะโรเมติกส์ และปิโตรเคมีแท็งค์ฟาร์ม

TPM เป็นโครงการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด 3 ด้าน คือ Zero Accident, Zero Machine Breakdown และ Zero Defect โดยการนำร่องในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และปิโตรเลียมแท็งค์ฟาร์ม มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2554 ภายใต้การบริหารจัดการได้ครบถ้วนทั้ง 8 หลัก ประกอบด้วย · Focus Improvement · Autonomous Maintenance · Planned Maintenance · Quality Maintenance · Early Management · Education & Training      · Office Improvement  · Safety Health Environment