2B0E40DD-0341-4671-BB71-E709D6A0E3B0

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco Industrial Zone : EIZ) ระดับ 5 ในงานมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยไออาร์พีซี เป็นหนึ่งในเขตประกอบการฯ ที่ได้รับการตรวจประเมินระดับความเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ECO Industrial Park 5 หรือ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ตามตัวชี้วัด 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม มีเป้าหมายในการสร้างระบบการจัดการเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมที่หนาแน่น และเป็นการยกระดับพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทําให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน