47A578CF-035C-45C1-A736-5B256230754A

   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ISPS Code) ภายใต้รหัสการฝึก INEX’ 18 (IRPC- Naval Exercise 2018) ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวิชิต นิตยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี

      การฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องฯ ในการปฎิบัติตามแผนงานและภารกิจกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ ทำให้สามารถประสานการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกฯ และแสดงถึงความพร้อมของIRPC ในการประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือและหน่วยงานราชการต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ IRPC ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป