ICT

นายนพพร นุชนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัลดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจ ในโครงการ GFMIS on KTB Corporate Online จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2017 ของสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยเป็นธนาคารหลักของหน่วยงานภาครัฐ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี