1496125965413

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC Bank Company Limited (CTBC) สถาบันการเงินชั้นนำจากไต้หวัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,544,961,342 หุ้น คิดเป็น 35.617% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ CTBC ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,599 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจะทำให้ CTBC เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 35.617% ซึ่งเป็นสัดส่วนเท่ากับการถือหุ้นรวมกันของ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) และ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 21.879% และ 13.738% ตามลำดับ

 

 

CTBC เป็นบริษัทในเครือ CTBC Financial Holding Co., Ltd. กลุ่มการเงินขนาดใหญ่ของไต้หวัน และเป็นธนาคารเอกชนที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของไต้หวัน ที่มีมูลค่ากว่า 118 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.02 ล้านล้านบาท มีเครือข่ายและตัวแทน 107 แห่ง ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น CTBC มีความเชี่ยวชาญด้านคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในไต้หวัน ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) และด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) และ CTBC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ที่ระดับ A2 โดย Moody’s

 

 

สำหรับความคืบหน้าการร่วมเป็นพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 ทางการไต้หวัน (FSC) ได้อนุญาตให้ CTBC สามารถซื้อหุ้นเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทได้ และเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ CTBC เข้าเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัทได้เช่นกัน และปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุญาตในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.ค. 60 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ CTBC อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ซึ่งกระบวนการการเพิ่มทุนคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนก.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้เมื่อ CTBC นำเงินมาเพิ่มทุน บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพิ่มทุนในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ซึ่งจะทำให้ฐานเงินทุนของ LH Bank โตกว่าเท่าตัว หรือเท่ากับประมาณ 34,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 หรือ Common Equity Tier 1 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 20%

 

 

 

อีกทั้งการเป็นพันธมิตรกับ CTBC ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มากยิ่งขึ้น โดยได้วางเป้าหมายระยะ 5 ปี ( ปี 61 - 65) ซึ่งคาดว่าขนาดสินทรัพย์จะมีการเติบโต 10 - 15%  ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 4 -5 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 215,043  ล้านบาท