B0600A45-6758-4759-964D-78A30444BDCF

กระทรวงพาณิชย์ แสดงศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดงาน‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทยจังหวัดอุดรธานี

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภูมิภาค แสดงศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์   ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club  และผู้มีเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นให้เกิดความแข็งแกร่ง พร้อมแข่งขันในเวทีการค้าระดับประเทศ และมีโอกาสต่อยอดไปสู่เวทีการค้าระดับโลก ระหว่างวันที่  20 - 22 กรกฎาคม  2561 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี