IMG_7140

นายอำไพวัน จันทะผาลี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พูสีก่อสร้างและพัฒนา มหาชน (PCD) พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็ม ลาว จำกัด(APMLAO) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกับนายอานุกอน สุทำมะวง หัวหน้าแผนกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ล้านช้าง มหาชน ในฐานะผู้รับประกันการจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (โรดโชว์) ในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ แขวงเวียงจันทน์ โดยมีท่านนางไกรสร ทองวันคำ รองผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาลาว สาขาโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน