Photo _คุณฟรานซิส-1

 

นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผาแดง อินดัสทรี (PDI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 59 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 226 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พ.ค.60 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค.60 และจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.60

 

 
สำหรับการดำเนินธุรกิจในกลุ่มด้านวัสดุมีโครงการที่สำคัญคือ โครงการพีดีไอ-ซีอาร์ที จังหวัดระยอง ซึ่งจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิลวัสดุ โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการออกแบบโรงงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งหลังของปี 60 จากนั้นจึงเริ่มงานก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อปี 59

 

 

โดยแผนการดำเนินธุรกิจใน ปี 60 บริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ 3 ด้านอย่างต่อเนื่องคือ ด้านพลังงาน (Energy) ด้านวัสดุ (Materials) และด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Eco) ซึ่งขณะนี้กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานมีความคืบหน้าไปมาก โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวม 150 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 3 ปี

 

 

ขณะที่กลุ่มธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือ โครงการพีดีไอ ตาก อีโค โดยร่วมทุนกับบริษัท โดวา อีโค ซิสเต็ม จำกัด โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินโครงการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่จังหวัดตาก โดยรองรับกากอุตสาหกรรมได้ปีละ 50,000 ตัน จากพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย โครงการดังกล่าวนี้จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการสื่อสารกับชุมชนมาปรับขอบเขตโครงการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน เนื่องจากสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศ

 

 

นอกเหนือจากธุรกิจด้านพลังงาน วัสดุและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว พีดีไอยังคงแสวงหาการลงทุนที่น่าสนใจอื่นๆ ทั้งการควบรวมกิจการและเข้าซื้อกิจการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และพัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้ความรู้ความสามารถของบริษัทฯ