pdi boss

PDI ปลื้ม  CAC รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เหตุยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน มั่นใจมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทย มีความโปร่งใสมากขึ้น

 

 

นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี (PDI) เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเลขานุการและรับบทนำในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจาก สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯได้ยึดมั่นและดำเนินในแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

“ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ รู้สึกดีใจที่ได้รับรองให้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า จะมีส่วนเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจไทยทำธุรกิจอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น” นายฟรานซิส กล่าว

 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยดูแลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และนโยบายที่กำหนด โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกในการดำเนินงานดังกล่าว

 

 

รวมทั้งได้ประกาศใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินการธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนขึ้นมา เพื่อดูแลขั้นตอนการสรรหากรรมการ และเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (Strategic Committee) โดยให้มีหน้าที่ดูแล แผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

 

 

นอกจากการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้