pttep สร้างโรงเรียน

PTTEP ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และ 3 โรงเรียนใน 3 จังหวัด นำร่องพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตามแนวคิดเชิงบูรณาการของโครงการโรงเรียนประชารัฐและโครงการต้นแบบของโรงเรียนมีชัยพัฒนา

 

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School-Based Integrated Rural Development Project หรือ School-Bird) กับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และ 3 โรงเรียนต้นแบบใน 3 จังหวัดที่อยู่ในบริเวณโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบของ ปตท.สผ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนผดุงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยจะนำแนวคิดโครงการต้นแบบของโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ มาผสานกับแนวคิดโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ด้วยการทำให้โรงเรียนเป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือสำหรับนักเรียน ปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีวินัย สร้างจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ฝึกทักษะชีวิต และอาชีพ รวมทั้งการทำธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการดำเนินการตามแนวคิดโรงเรียนต้นแบบดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี

 

 

ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งริเริ่มขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลเพื่อเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ การพัฒนาด้านการศึกษายังเป็นหนึ่งในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ