ภาพข่าว RPH

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,620.80 ล้านบาทโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RPH