PTT

ณ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 26 ประจำปี 60 ” ร่วมกับ นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย การระงับเหตุฉุกเฉินและการดำเนินงานของ ปตท. ภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม”  แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์

 

 

“วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 26 ประจำปี 60” หรือ Safety day ของ ปตท. จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 26  ณ คลัง ปตท. ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ และการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ อาทิ การดับเพลิง การปิดวาล์วถังก๊าซหุงต้มเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสาธิตระบบความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

ภายในงาน นอกจากนิทรรศการและการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัด จำนวน 18 ทุน จาก 3 สถาบันการศึกษา และการมอบกรวยยางจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

 

 

นายสรัญ รังคสิริ เปิดเผยว่า “ปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. ได้จัดงานวันความปลอดภัยฯ ณ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ในครั้งนี้ เพื่อย้ำเตือนถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เพราะชุมชนรอบสถานปฏิบัติการเป็นเสมือนดั่งครอบครัวของ ปตท. บริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน”