60FC0567-FF78-48BA-8DF9-0D689F0DFE17

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank  ออกโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  เปิดโอกาสรับฝากเงินจากกลุ่มนิติบุคคล  หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน     จุดเด่นให้ดอกเบี้ยสูง 1.20% ต่อปี  ซึ่งเป็นอัตราสูงกว่าเฉลี่ยฝากออมทรัพย์ทั่วไป อีกทั้ง คล่องตัวสูง สามารถเบิกถอนได้ถึง 2 ครั้งต่อเดือน (ต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้า 1 วัน) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2562  วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50 ล้านบาท ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท  คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันรับฝากถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 26 ธันวาคม 2562  นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร