1200AFD7-BE97-4533-97EF-B9DBBEDC4EB3

SME D Bank ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทสรุปความสำเร็จโครงการ “SME D Scaleup Rubber HACKATHON 2019 ติดปีก Startup ยางพาราสู่สากล” ดีเดย์แข่งขันการนำเสนอจาก 10 ทีมสุดท้าย ชิงรางวัล
เกือบ 2 แสนบาท 16 ส.ค. นี้
นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้ จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (มอ.) จัดโครงการ “SME D Scale up Rubber Hackathon ติดปีก Startup ยางพาราสู่สากล” เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนแนวคิดธุรกิจใหม่ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา โดยมีนักศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ 22 ทีม และ ผ่านกระบวนการคัดเลือกรอบแรก 15 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มข้นทั้ง การสัมมนาและเวิร์คช้อปและสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายในระยะเวลา 24 ชม. เพื่อพร้อมนำเสนอไอเดียให้คณะกรรมการคัด เลือกเพื่อรับเงินทุนตั้งต้น 1 หมื่นบาท เพื่อไปผลิตผลงานจริง แล้วกลับ มานำเสนออีกครั้งในรอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยมีพิธีเปิดพร้อมการอบรม สัมมนาระหว่างวันที่ 8 – 9 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา
16 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ 10 ทีมสุดท้าย ที่ได้นำเสนอผลงาน (Pitching) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ชิงเงินรวมรางวัลเกือบ 200,000 บาท มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศโล่และเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ทีม I Love Rubber ผลงาน รองเท้าโคนม (ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โล่และเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท ทีม หวังเหวิด ผลงาน แผ่นหนังเทียมจากยางพารา (ผลงานของมหาวิทยา ลัยสงขลานครินทร์)
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โล่และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท ทีม RISE Insulation ผลงาน ฉนวนทำความเย็นที่ใช้ในโรงงานและบ้าน เรือน ฉนวนความร้อนต่ำ (ผลงานของบริษัท ไรส์ ชิลเลอร์ จำกัด)
4. Popular Vote 1 รางวัล โล่และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ทีม I Love Rubber ผลงาน รองเท้าโคนม (ผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์)
5. รางวัลชมเชย 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
สำหรับโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยหลักสูตรพัฒนาความรู้และสร้าง โอกาสในการจัดตั้งธุรกิจนวัตกรรมยางพาราให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับแนวคิดธุรกิจสู่ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมต่อยอดธุรกิจในเชิง พาณิชย์ สร้างสรรค์ไอเดียและสร้างเครือข่ายกลุ่มยางพาราในกลุ่ม เยาวชนรุ่นใหม่ และได้รับการโค้ชชิ่ง (Coaching) คำปรึกษาแนะนำจากผู้ เชี่ยวชาญมากประสบการณ์โดยตรง สานฝันผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ยางพาราสู่ธุรกิจต่อไป