14072560ข่าว-ธพว.เดินเครื่องแนวทางสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม แก้ไขล่าสุด จาก กจ

 

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย             (SME Development Bank หรือ ธพว.)  เผยว่า  ธพว. เปิดตัวโครงการองค์กรคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560  ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “องค์กรคุณธรรม” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการเขต และผู้จัดการสาขาธนาคารทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในองค์กร จาก 6 ขั้นตอนของการสร้างองค์กรคุณธรรม และจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในกลางเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อจัดทำบัญชีรายการพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนด “คุณธรรมหลัก” ขององค์กรเป็นขั้นตอนที่ 3 และแปลงคุณธรรมหลักเป็น “นโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ให้ทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกันเป็นขั้นตอนที่ 4 นำไปสู่ขั้นตอนที่ 5 การนำนโยบายมาปฏิบัติจริง และขั้นตอนสุดท้าย การประเมินผลเป็นธนาคารคุณธรรม

“ธนาคาร วางนโยบายกำหนดการดำเนินการโครงการเป็นรูปธรรมไว้ตลอดช่วงปี 2560 โดยกลางเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนำตัวแทนของแต่ละสายงาน ตัวแทนสหภาพแรงงานวิสาหกิจ ธพว. รวมถึงบุคคลต้นแบบของธนาคาร ประมาณ  40  คน จัดกลุ่มตัวแทนเป็น 4 กลุ่มที่มีคุณลักษณะเด่นตามวัฒนธรรมองค์กร SME-D culture คือ    S-Synergy การประสานความร่วมมือ M-Morality ยึดถือจรรยา E-Efficiency ตอบโจทย์คุ้มค่า และ D-Development พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถนำมาถือปฏิบัติ ขับเคลื่อนธนาคารให้เป็นธนาคารคุณธรรมที่โปร่งใสตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป” นายมงคล กล่าว

ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบ จากผลการประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี 2559 ธนาคารขยับอันดับขึ้นเป็นที่ 13 มีคะแนนรวม 89.55% จากปี 2558 อันดับที่ 73