mon9096

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย             (SME Development Bank หรือ ธพว.) เปิดเผยถึง  มีกระแสข่าวรองกรรมการผู้จัดการ ธพว. นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์  ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) รองกรรมการผู้จัดการ  นายสุรชัย  กำพลานนท์วัฒน์  ได้ลาออกไปรับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ  บริษัท  ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ แล็บประชารัฐ  จึงทำให้ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (ระดับ 15) ว่างนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน และการจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารมีแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักธรรมาภิบาลเป็นไปตามโครงสร้างและนโยบายของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ ธพว.  โดยมี นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ ธพว. เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีคำสั่งลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสรรหาคัดเลือก พนักงานตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (ระดับ 15) โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานภายในก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยเป็นพนักงานระดับ 14 ดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีผลประเมินการปฏิบัติงาน 3 ปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำหนดไว้

ส่วนกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ให้แสดงวิสัยทัศน์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเป็นไปตามมติคณะกรรมการธนาคารและต้องผ่านการเห็นชอบจาก ธปท.แล้ว

นายมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นธนาคารมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่เป็นพนักงานระดับ 14 จำนวน 3 ท่าน และเข้าคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทุกข้อ จำนวน 2 ท่าน หลังจากนี้จะให้พนักงานระดับ 14 ที่เข้าคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อจะพิจารณาต่อไป ผมเชื่อว่าผู้บริหารที่เป็นพนักงานภายในมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานดีอยู่แล้วจะสามารถนำเสนอแนวคิดและกระบวนการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง