1EB19896-7D12-401A-86EE-D4FFE0D912FA

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) เรื่อง “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0” โครงการ 9 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs โครงการแพคเกจสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ SMALL MINI และ MICRO ผ่านสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจคู่เติมศักยภาพแกร่งให้ SMEs ไทย พร้อมจัดทำ Big Data เชื่อมโยงฐานข้อมูล SMEs ขนาดยักษ์ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต โดยมี นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแก้ววิเชียร SME Development Bank สำนักงานใหญ่