ศุภาลัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในจังหวัดอุดรธานี 4

บมจ. ศุภาลัย จำกัด (SPALI)) ร่วมสนับสนุน 2 กิจกรรมสำคัญ ในจังหวัดอุดรธานี กับโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 60 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สร้างสรรค์สังคม   โดยการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อถวายความจงรักภักดี ภายในงานจัดให้มีการปลูกต้นทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 ต้น นำโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนในกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 60 ซึ่งป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเกิดความตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน