sripanwa1

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา  ร่วมด้วย วรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SRIPANWA