DSC_1209

TACC ร่วมถอดรหัสสู่ความสำเร็จ

คุณชนิต   สุวรรณพรินทร์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณภัทรมน  พิธุพันธ์ ผู้อำนวย ฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  (mai) เนื่องในโอกาสที่ TACC เข้าร่วมเสวนา  IPO Success case บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน”