สันติ

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TPIPP” ในวันที่ 5 เม.ย. 60 นี้ โดย TPIPP ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ TPIPL ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ TPIPL ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวม 150 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็น 440 เมกะวัตต์ ภายในปี 60 รวมถึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 12 แห่งด้วย

 

 

TPIPP มีทุนจดทะเบียน 8,400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 5,900 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,500 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 125 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22-24 มี.ค. 60 และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ 2,375 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 และ 27-29 มี.ค. 60 ในราคาหุ้นละ 7 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 17,500 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 58,800 ล้านบาท โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยว่า การระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับบริษัท รองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ สอดรับกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิตภายใต้แนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” หรือ Zero Waste อีกทั้งจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้คงค้าง

 

 

TPIPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ TPIPL ถือหุ้น 70.24% CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. ถือหุ้น 5.15% และ DEUTSCHE BANK AG, LONDON ถือหุ้นรวม 1.15% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building) โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่  32.23 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 1- ไตรมาส 4/59)  หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.2172 บาท

 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท