trt การศีกษา

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ถิรไทย (TRT) เป็นประธานมอบหม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ ขนาด 10 kVA 1 ph 100 kV. ให้กับ นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง เพื่อใช้ในการศึกษา กับภาคปฏิบัติของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการทดสอบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และวิศวกร ของชาติไทย ให้มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น ณ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า บมจ. ถิรไทย (TRT) นิคมอุตสาหกรรมบางปู