6CE21A53-0EAD-4EA8-9EE5-84613E798C47

คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานแถลงผลการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560เพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงาน บริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสสืบสานแนวทางประชารัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนด้อยโอกาสสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาส่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน โรงเรียนบึงเขาย้อน และโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักโภชนาการที่ดีและเสริมสร้างสุขอนามัยอย่างเหมาะสมสู่การมีสภาวะแวดล้อมที่ดีในการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน บริษัทฯได้มอบความช่วยเหลือและสนับสนุนตู้กดน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามหญ้าและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,000,000บาท ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่ในเขตพื้นที่ประกอบธุรกิจตลอดจนสังคมโดยรวมคือพันธกิจที่บริษัทมุ่งมั่นไว้ว่าเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป