71DE5409-04C1-48FB-9DF5-7D035B3F928E

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC บริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี สาธารณูปโภค สู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีความแข็งแกร่งในการขยายศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งจากสถิติจะเห็นได้ว่า UAC มีอัตราผลกำไรตลอดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา และมีการประกาศจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯประมาณการตั้งเป้ารายได้การเติบโตประมาณ 2,000 ล้านบาท ขณะที่ EBITDA คาดว่าไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ที่มีการนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ซึ่งยังมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯวางกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาจำหน่าย พร้อมกับยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิม และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น

สำหรับธุรกิจของบริษัทย่อย ภายใต้ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด หรือ UAPC ซี่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ เคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและโพลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลังจากบริษัทฯดำเนินการก่อสร้างโรงงานเฟส 2 แล้วเสร็จในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันUAPC มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้มีการตั้งเป้ารายได้ UAPC ในปีนี้ 600 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ1,626.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 302.32 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ 95.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 641.52% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12.87 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 353.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.64%

ส่วน EBITDA งวดปี 2560 อยู่ที่ 296.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 104.26 ล้านบาทหรือคิดเป็น 54% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจการผลิตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 56.98 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง 2.01 ล้านบาท
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเงินสดงวดปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 6 มีนาคม 2561 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล วันที่ 7 มีนาคม 2561 เพื่อจ่ายปันผลใน วันที่ 20 เมษายน 2561

นอกจากนี้บอร์ดมีมติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวน 66.76 ล้านหน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมฟรี ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 6 มีนาคม 2561 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย และมีราคาใช้สิทธิที่ระดับ 5.55 บาทต่อหุ้น โดยจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ ในวันที่ 4 เมษายน 2561

อย่างไรก็ตาม นายชัชพล ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า UAC ตั้งงบประมาณในการขยายการลงทุนไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายและต่อยอดธุรกิจในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ปีละ 3,000 ล้านบาทในปี 2020