C6ED4AD7-8E99-422A-BAE0-AD8B970A5651

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC บริษัทด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี สาธารณูปโภค สู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาขยายวงเงินสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวงเงินเพิ่มอีก 497 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 690 ล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อร่วม 1,187 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ Trading รองรับความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและ ปิโตรเคมีที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเสริมสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 60% ของรายได้รวม คือ กลุ่มธุรกิจพลังงาน และปิโตรเคมี ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ำ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียต่างๆ ของโรงงาน

และกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น สารเติมแต่งและตัวเร่งปฏิกิริยา ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการส่งออก ได้แก่ กลีเซอรีนดิบ, กลีเซอรีนบริสุทธิ์, ไบโอดีเซล (B100) และการขายสินค้าอื่นๆ เพื่อการส่งออก และการให้บริการและคำปรึกษา จะเป็นการประสานงานของบริษัทต่าง ๆ สำหรับงานออกแบบกระบวนการผลิต โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล UAC กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันบริษัทมี Back log ที่พร้อมส่งมอบในไตรมาส 1/2561 มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี

สำหรับภาพรวมความต้องการใช้ของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีนั้น มองว่าเกิดจากการขยายกำลังผลิต ส่งผลให้สารเคมีและอุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์ของ UAC ก็มีความหลากหลายซึ่งลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไปใช้กับกระบวนการผลิตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นมั่นใจว่าปี 2561 นี้จะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะเติบโตสูงขึ้น โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ปีนี้ที่มากกว่า 2,000 ล้านบาท และ มี EBITDA ไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท ตามแผนการขยายธุรกิจทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ Trading ด้านเคมีภัณฑ์ ที่มีการนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ซึ่งยังมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯวางกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาจำหน่าย พร้อมกับยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิม และ ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ปีละ 3,000 ล้านบาทในปี 2020