สันติ

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์  (WHAUP) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WHAUP” ในวันที่ 10 เม.ย. 60 นี้ โดย WHAUP เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี นับจากวันที่ 30 มี.ค. 59 ในการให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามที่กำหนดของกลุ่ม บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน (กลุ่มเหมราชฯ) ในการจัดจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย และลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 350 เมกะวัตต์ และจะเพิ่มเป็น 540 เมกะวัตต์ ภายในต้นปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานทั้งหมดของกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) และกลุ่มเหมราชฯ ให้มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 

WHAUP มีทุนจดทะเบียน 3,825 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 640 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 125 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญทั้งสิ้น 229.50 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 57.29 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22-24 มี.ค. 60 ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ 57.46 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22-28 มี.ค. 60 และนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ 114.75 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค. และวันที่ 3 เม.ย. 60  ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 3,281.25 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 20,081.25  ล้านบาท โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนพื้นที่หลังคาของคลังสินค้า และโรงงานให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม WHA และโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน เพื่อมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำในสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

 

 

 

WHAUP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่ม บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน ถือหุ้น 70.00% กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ถือหุ้น 3.54% และ CLSA Limited ถือหุ้นรวม 3.40% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building)  โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 20.75 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ (อ้างอิงงบการเงินเสมือน) ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59-31 ธ.ค. 59) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.265 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี